Vigsel

Kyrklig vigsel

De som vill gifta sig i kyrkan ska anmäla det till församlings- eller pastorsexpeditionen som ansvarar för bokningar av präst och kyrka. Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen att paret offentligt ger till känna att de samtycker till äktenskapet. För kyrklig vigsel är det prästerna som har behörighet att viga. Att vigas är gratis för Svenska kyrkans medlemmar; oavsett om paret vigs i hemförsamlingen eller inte. Präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar inget. Det som kan kosta är om brudparet väljer att ha extra musik, kanske en sångsolist, eller en utsmyckning av kyrkan som är utöver det vanliga.

Vigselgudstjänsten

Vare sig paret har ett stort bröllop med mycket folk eller en enkel vigsel med ett par av de närmaste vännerna, så är det tre scener i det drama som utspelar sig, inramat av musik och intåg och uttåg ur kyrkan.
Den första scenen är en presentation av vad ett äktenskap är. Där säger prästen: ”Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje.” Prästen läser en text om vad äktenskapet innebär, vad det är att leva tillsammans som gifta. Bibeltexter läses, ibland läser prästen texterna, men det är allt vanligare att också vänner och släktingar läser. Texterna handlar om att lämna sina föräldrar för att bli en egen familj, och där finns beskrivningar av vad kärleken är.
I den andra scenen kliver brudparet aktivt in i handlingen. Prästen ställer högtidligen frågor till paret. Båda får var och en för sig svara på om de väljer att gifta sig med varandra. Den frågan besvarar de med församlingen som vittnen. Sedan lämnar bruden ifrån sig buketten. Brudgummen lämnar över ringen till prästen. Ibland kan det vara en best man eller kyrkmarskalk som burit fram ringen. Det vanliga är att man har en ring som brudgummen ger bruden vid vigseln. Man också, till exempel om man inte förlovat sig innan, ge varandra var sin ring. Då prästen bett en bön över ringen/ringarna håller de båda ringen och ger sina löften. Prästen kan förestava löftena. Inför alla lovar de varandra att de vill leva tillsammans.
I den tredje scenen är stunden då brudparet får ta emot omsorg i form av förbön och goda tankar. Först ber prästen en bön för paret – det kan vara en sjungen förbön, ”brudmässan”. Sedan ber församlingen tillsammans Herrens bön (Fader vår eller Vår fader) och prästen uttalar Välsignelsen över brudparet. Ofta håller prästen ett tal till de nygifta.
Sedan vänder sig paret om mot sina släktingar och vänner – nu som nygifta. De är i allas uppmärksamhet – oavsett om det är få eller många gäster där – och detta är en stor stund. Gästerna är där för deras skull och de går ut ur kyrkan följda av goda tankar och lyckönskningar. Ute på kyrkbacken gratuleras de nygifta av gästerna. Därefter följer ofta en bröllopsfest.
Ordning för vigselgudstjänst
Inledningsmusik
Församlingen står upp medan brudparet tågar in.

Psalm

(Lovprisning)

Inledningsord
Prästen: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, NN och NN. Vi är här för att be om välsignelse över er och för att dela er glädje.

Prästen fortsätter med ett av följande alternativ:
Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.
Att leva som man och hustru
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(och tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.

eller

Äktenskapet är ett heligt förbund
förordnat och välsignat av Gud,
himmelens och jordens skapare.
Det är äktenskapets mening
att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift
att älska och ära varandra.
Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem
(och för barnens kristna fostran).
Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg,
i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där man och hustru lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja.

Bibelläsning

Frågorna
Prästen frågar brudgum resp brud:
Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din
hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?

Brudgum/Brud svarar:
Ja.

Bön över ringen/ringarna
Brudparet ger prästen ringen/ringarna

O Gud, du som är alltings skapare och Herre,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt denna ring för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre.
Amen.

Prästen återlämnar ringen/ringarna

Löftena och ringväxlingen
Dessa löften, med resp. utan förstavande, används, eller också kan löftena formuleras fritt av brudparet i samråd med prästen. De skall ge uttryck åt brudgummens och brudens vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

Prästen: Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften

Prästen förestavar löftet för brudgum resp. brud.
Jag, NN,/
tar dig, NN,/
nu till min hustru (man)/
att dela glädje och sorg med dig/
och vara dig trogen/
tills döden skiljer oss åt./

eller

NN, jag vill älska dig,/
dela glädje och sorg med dig/
och vara dig trogen/
tills döden skiljer oss åt/

Ringväxlingen äger rum.

Tillkännagivandet
Prästen: Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru.
Må Herren vara med er och
leda er i sin sanning nu och alltid.

(Psalm)

Förbön

Prästen eller någon/några av brudparets vänner ber en i kyrkohandboken formulerad eller fritt formulerad förbön. Brudparet knäfaller fr o m detta moment t o m Välsignelsen.

Herrens bön

Välsignelsen

Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter sista psalmen. Vigselbeviset kan överlämnas i samband med vigseltalet.

Psalm

(Avslutningsmusik)

Församlingen står upp medan brudparet tågar ut.

Borgerlig vigsel

Den borgliga vigseln blev möjlig i Sverige 1863, men först 1908 var den tillgänglig för alla. Ur laglig synvinkel är det ingen skillnad mellan en kyrklig och en borglig vigsel. Den borgliga vigseln hålls på tingshuset, i stadshuset eller på plats som brudparet själva valt. Det krävs två vittnen och kan ni inte ordna detta själva kan tingsrätten ordna det. Det krävs inga ringar, eller några speciella festliga kläder.

Den borgliga vigseln är kostnadsfri. Om vigseln sker utomhus eller på annan plats än tingshuset/stadshuset kan ni behöva ersätta vigselförrättaren för resekostnader.

Vigselakten

Det finns en längre och en kortare form vid borglig vigsel. Den långa, som också bara är ca 2 minuter långt, lyder som följer: ”Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du NN denna NN till din hustru att älska henne i nöd och lust?” (Svar Ja)
”Tar du NN denna NN till din man att älska honom i nöd och lust? (Svar Ja)
”Ge varandra handen till bekräftelse på detta” (Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)
”Jag förklarar er nu för äkta makar. Glöm aldrig att det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem”.

Den korta versionen lyder:
” Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du NN denna NN till din hustru? (Svar ja)
”Tar du NN denna NN till din man? (Svar ja)
”Jag förklarar er nu för äkta makar”.
Efter avslutad vigselakt överlämnas ett vigselbevis. I anvisningarna för borgerlig vigsel nämns inte vigseltal, men det förekommer att vigselförrättaren säger några ord. Efter vigseln anteckningar vigselförättaren i ett protokoll om vigseln.
Vill man ha en kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingått äktenskap går det bra. Då vänder man sig till den församling man tillhör, de kan ordna med en s k välsignelsegudstjänst.